नुवाकोटका औषधी पसल अनुगमन, दुई लाखसम्मको जरिवाना हुनसक्ने