रसलान भोड्काको ‘लक्की ड्र’बाट सत्यसाई मार्केटिङलाई स्कुटर