ब्रह्मक्षेत्र गुरुकुलको लागि धार्मिक महोत्सव हुँदै