पानीजन्य रोगको जोखिम बढ्न सक्छ, सचेतता अपनाउन आग्रह