सुजिम बजारद्वारा नुवाकोट प्रहरीलाई स्वास्थ्य सामाग्री