म्यागङलाई प्रदेशकै नमुना गाउँपालिकाको रुपमा विकास गरिने, विद्यालयमा स्थानीय भाषा पढाई हुने