समृद्धिका लागि लगानी बृद्धि गरिने – मुख्यमन्त्री गुरुङ