फेरीदैँन नेपाली राजनीति: गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध नभएसम्म