शिक्षकको परीक्षालाई मर्यादित बनाउने, फारम भरेको जिल्लाबाट परीक्षा दिन नपाइने